TNG CC THUẾ TP. H CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4400/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Dream Games ViệtNam
Địa chỉ: Lầu 12HCM Tower, 193 Đinh Tiên Hoàng,P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

Trả lời văn bản số DG 1-4/2016 ngày 15/04/2016 củaCông ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc lập hóa đơn:

“Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đếnsố lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trựcthuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thứchóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trongtoàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từngđơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủynhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nh đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hànghoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in,hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ mộtmáy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truyxuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóađơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổchức kinh doanh.

Trường hp Công ty trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh có các địa điểm kinh doanh làcác gian hàng dịch vụ vui chơi giải trí tại trung tâm thương mại Aeon Tân phúvà Bình Tân (theo giấy CNĐT thay đổi lần 6 ngày 19/05/2016) trực thuộc trụ sởchính (Công ty kê khai thuế GTGT cho các địa điểm kinh doanh) thì khi Công ty phânbổ hóa đơn đặt in cho từng địa điểmkinh doanh sử dụng phải có sổ theo dõi, từng địa điểm trực thuộc phải sử dụnghóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phânchia. Khi lập báocáo tình hình sửdụng hóa đơn, tùy theo việc sử dụng hóa đơn, mỗi địa điểm sử dụng hóa đơn đã được phân bổ được phản ánh trênbáo cáo.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;- P.KT 2;
- P.PC;

- Lưu: VT, TTHT.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần
Thị Lệ Nga