BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4401/TCHQ-GSQL
V/v yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, c/cụ hỗ trợ đã được trang bị

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Các đồng chí Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
- Cục trưởng cục Điều tra chống buôn lậu;

Để từng bước hiện đại hoá quảnlý hải quan, trước mắt là hiện đại hoá công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sáthải quan, những năm qua Tổng cục Hải quan đ∙ chỉ đạo mua sắm các loại máy móc,các loại phương tiên, công cụ hỗ trợ.

Đến nay, Căn cứ nhiệm vụ Nhànước giao, những vấn đề Hội nhập kinh tế quốc tế có liên quan đến hoạt động củangành Hải quan, đối chiếu với kết quả hiện đại hoá của ngành trong thời gianqua, xét thấy chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Để nhanh chóng hiện đại hoá quảnlý hải quan nhằm đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức xức có liên quan đến côngtác hải quan trong việc thực hiện chủ trương Hội nhập kinh tế quốc tế, Tổng cụcHải quan tiếp tục có chủ trương mới về hiện đại hoá quản lý hải quan và thànhlập Ban chỉ đạo hiện đại hoá quản lý hải quan.

Trước khi thực hiện việc xâydựng Đề án hiện đại hoá từ nay đến năm 2010 và tiến hành thực hiện việc Hiệnđại hoá trong năm nay và trong năm 2004 của Bộ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cụctrưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể, chính xác các loại máymóc, phương tiện, công cụ hỗ trợ đ∙ mua sắm trong những năm qua (Có mẫu kèmtheo).

Đặc biệt là các loại sau đây:

- Máy soi hàng hoá, hành lý, bưuphẩm, bưu kiện (di động, cố định)

- Máy ngửi ma tuý- chất nổ.

- Camera quan sát.

- Cân ô tô.

- Tầu cao tốc, bobo.

- Các loại công cụ hỗ trợ cho:

+ Công tác kiểm tra hàng hoá,

+ Công tác kiểm soát chống buônlậu.

Nội dung báo cáo nêu rõ:

- Số lượng chất lượng (Cũ, mới;Còn sử dụng được, không sử dụng được chưa sử dụng; Lý do). Tác dụng của cácloại máy soi di động, máy ngửi ma tuý (Số vụ phát hiện, lượng hàng cấm pháthiện, tên loại hàng cấm; Biên bản vi phạm số........... ngày..... tháng.....năm.......).

- Thời gian mua sắm từng loạimáy, nguồn tiện, nguyên giá, người bán/đơn vị bán và địa chỉ.

- Kiến nghị L∙nh đạo Tổng cụchải quan về các việc làm cụ thể để chủ trương Hiện đại hoá quản lý Hải quan củaBộ, Tổng cục hải quan thực sự có hiệu quả.

Báo cáo Tổng cục Hải quan trướcngày 20 tháng 9 năm 2003 (Qua Ban chỉ đạo Hiện đại hoá quản lý hải quan).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đăng Văn Tạo

Mẫubáo cáo tổng hợp

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục hải quan tỉnh, thành phố
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Ngày..... tháng..... năm 2003

BÁOCÁO TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN, CÔNG CỤ HỖTRỢ

(Gửikèm công văn số 4401/TCHQ-GSQL nguy 10/9/2003)

TT

Tên thiết bị/Model

*

Số xeri

**

Thời gian đưa vuo sử dụng

***

Đơn vị sử dụng

Hiện trạng

****

Tác dụng

*****

Người bán/đơn vị bán

******

Nguyên giá Tr Việt Nam Đ

*******

Ghi chú

********

1

Máy soi cố định/Controlix 2E

23021993

26/4/1994

SB. Tân Sơn Nhất

SD

PH

Công ty Vietronix

1.000

2

Máy ngửi ma tuý/IONSCAN350

348578

24/5/1995

SB. Nội Bài

HCS

PH

hỏng bộ nguồn...

3

Câmera quan sát/Sony

K

15/3/1995

SB. Tân Sơn Nhất

TL

KPH

Số đầu cam ít, hỏng nặng...

...

..........

7

Tầu cao tốc/GRIP

HQ25

2/7/1994

Hải đội I cục ĐTCBL

SD

PH

LÃNH ĐẠO CỤC

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Ghi chú:

ở cột “số Xeri” ghi rõ tên thiếtbị/ghi rõ Model thiết bị. Ghi rõ số xeri nếu có, ghi số hiệu (đối với tầu, bobo), Ghi K nếu không có số

ở cột “thời gian đưa vào sửdụng” ghi ngày của biên bản bàn giao thiết bị.

ở cột “Hiện trạng”: Ghi:SD nếu Th.bị đang được sử dụng.

HCS nếu Th. bị đang hỏng, chờ sửa chữa.

TL nếu thiết bị đang làm thủ tục thanh lý.

CSD nếu thiết bị đ∙ bàn giao nhưng chưa sửdụng.

ở cột “Tác dụng”: Ghi PHnếu thiết bị phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị

KPH nếu thiết bị không phù hợp với yêu cầucủa đơn vị.

ở cột “Người bán”: ghi tên côngty trực tiếp ký hợp đồng bán hàng hoặc nhập uỷ thác.

ở cột “Nguyên giá” ghi giá trịnguyên giá tại thời điểm bàn giao, theo sổ kế toán.

ở cột “Ghi chú” ghi các nội dungkhác như lý do chưa sử dụng, thiết bị, số vụ phát hiện hàng cấm, tên hàng cấmbị phát hiện, biên bản vi phạm số ..ngày tháng năm và các nội dung khác để giảithích cho nội dung các cột. Mỗi thiết bị ghi một dòng theo từng nhóm thiết bịnêu trong công văn.

Các số liệu trong bảng ghi làthí dụ.