VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4401/VPCP-KTN
V/v thăm dò quặng chì kẽm tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang (công văn số 1222/UBND-TNMT ngày 16 tháng 6 năm 2010), ý kiến cácBộ: Công Thương (công văn số 5685/BCT-CNNg ngày 27 tháng 6 năm 2011), Tàinguyên và Môi trường (công văn số 2341/BTNMT-ĐCKS ngày 27 tháng 6 năm 2011) vềviệc thăm dò quặng chì kẽm tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh TuyênQuang lựa chọn doanh nghiệp có năng lực tiến hành thăm dò quặng chì - kẽm LũngLuông, diện tích 15 ha, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang như đềnghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề liên quan đến đềán thăm dò quặng chì kẽm tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quyđịnh hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quangkhoanh định hợp lý diện tích thăm dò, đảm bảo khống chế hết diện phân bố thânkhoáng đã hiện và không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản;quặng chì kẽm khai thác chỉ để phục vụ chế biến sâu, không xuất khẩu quặng thô.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý