BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4403/BTC-CST
V/v xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chínhnhận được nhiều kiến nghị về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT)đối với tài sản, vật tư, hàng hóa bị tổn thất được các doanh nghiệp bảo hiểmbồi thường. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 1Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT; quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9Nghịđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 1, điểm akhoản 12 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hànhNghị định số123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 vàNghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; quy định tại khoản1, điểm a khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thihành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ;

Thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất từ ngày 01/03/2012được xử lý như sau:

a)Trường hợp cơ sở kinh doanh không được bồi thường thuế GTGT đầu vào củahàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh được khấu trừ toàn bộ số thuếGTGT đầu vào này;

Trườnghợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường không bao gồm thuếGTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh nhậntiền bồi thường bảo hiểm lập chứng từ thu theo quy định và được khấu trừ sốthuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất. Cơ sở kinh doanh bảo hiểmlập chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm;

b) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quyđịnh giá trị bồi thường có bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuếGTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh nhận tiền bồi thường bảo hiểm xuất hóa đơnGTGT (trên hóa đơn ghi rõ giá trị tổn thất được bồi thường chưa có thuế GTGT vàsố tiền thuế GTGT được bồi thường), kê khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra tươngứng với số thuế GTGT được bồi thường và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào củahàng hóa, tài sản bị tổn thất này;

c)Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểmsửa chữa tài sản; chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư, phụ tùng thay thếcó hóa đơn GTGT ghi tên người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thựchiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợpđồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tươngứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT đứng tên ngườitham gia bảo hiểm; trường hợp phần bồithường bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo hiểmcó giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàngtheo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và tại điểma khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính hướng dẫn Cục thuế cácđịa phương để biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công ty TNHH MTV Hoa Sen;
- Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam;
- Công ty TNHH Duy Tuấn;
- Tổng công ty Bảo hiểm BIDV;
- Công ty CP Dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp;
- TCT; Vụ PC; Cục QLGSBH;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai