VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Đưa khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông huyện Đông Triều ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Công vănsố 2796/UBND-CN ngày 27 tháng 5 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Công Thương (Công văn số 836/BCT-TCNL ngày 27 tháng 01 năm 2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 153/BNN-TCNL ngày 17 tháng 01 năm 2014), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 497/BTNMT-TNN ngày 20 tháng 02 năm 2014) về đưa khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông huyện Đông Triều ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc đưa khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông huyện Đông Triều ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản nêu trên.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện phương án đảm bảo nguồn nước, lập tiến độ xây dựng các hạng mục công trình thay thế, giám sát kế hoạch khai thác mỏ phù hợp với Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng, đồng thời bảo đảm an toàn cho các công trình hồ chứa nước thủy lợi, tiêu thoát nước trong mùa mưa, lũ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn TKV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ CTTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ