TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4405/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu đối với dịch vụ bảo trì phần mềm

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Mã số thuế: 0300608092

Trả lời văn bản số 527/2013/CV-TGĐ ngày03/07/2013 của Ngân hàng về thuế nhà thầu đối với dịch vụ bảo trì phần mềm; CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thựchiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về Công nghiệp Công nghệ thôngtin:

Dịchvụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khaithác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tựkhác liên quan đến phần mềm”;

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩmphần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”;

Căn cứ Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại ViệtNam.

Dịch vụ bảo trì phần mềm thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT, khi thanh toán tiền cung cấp dịch vụ bảo trì choCông ty Sungard System (nhà thầu nước ngoài) Ngân hàng chỉ tính khấu trừ thuếTNDN áp dụng tỷ lệ 5% là đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
- Lưu: VT, TTHT
1499_ 186613/ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga