BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4405/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Công ty TNHH TMDV Thái Nguyên
(số 65 Nguyễn Khoát-thành phố Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4320/CT-THNVDT ngày 12/11/2013 và công văn số 3726/CT-THNVDT ngày 8/10/2013 củaCục Thuế thành phố Đà Nẵng, công văn số 25/2013-CVDN ngày 25/11/2013 của Côngty TNHH TMDV Thái Nguyên về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩutại chỗ để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tiếp theo công văn số 282/TCT-CSngày 21/1/2013 trả lời Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH TMDV TháiNguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.3d2 mụcIII phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về điềukiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa gia công xuất khẩutại chỗ;

Căn cứ quy định tại Điều 29 ChươngIV Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh ngoại hối;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về điều kiện khấutrừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trìnhbày tại công văn của Cục Thuế và Công ty TNHH TMDV Thái Nguyên, Tổng cục Thuếthống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫnCông ty TNHH TMDV Thái Nguyên thực hiện đúng các thủ tục thanh toán theo quyđịnh. Trên cơ sở đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định và điều kiện đáp ứng củaCông ty TNHH TMDV Thái Nguyên để áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuấtkhẩu tại chỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH TMDV Thái Nguyên biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn