BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4406/BHXH-BC
V/v hướng dẫn tạm thời chế độ chi công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 06/7/2010 Bộ Tài chính banhành Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổchức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập; Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện nhưsau:

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quychế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của ngành; các đơn vị thuộc hệthống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổchức các cuộc hội nghị theo hướng dẫn tại Thông tư nói trên. Thời gian thựchiện từ ngày 21/8/2010 cho đến khi có quy định mới.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báođể Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị dự toán cấp 3trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- Các Ban của BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, BC (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương