BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4406/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cao su Tân Biên
(Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 967/CSTB-TCLĐngày 03/11/2009 của Công ty Cao su Tân Biên hỏi về việc ghi tại trích yếu, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động và các Thôngtư hướng dẫn số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Công ty Cao su Tân Biêntrả trợ cấp thôi việc cho người lao động làm việc tại công ty từ tháng 5/2004 đếnngày 01/01/2009 là đúng quy định của Nhà nước.

2. Đối với thời gian người lao độnglàm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh từ tháng 5/2004 trở vềtrước, đề nghị công ty căn cứ vào hồ sơ tiếp nhận cán bộ và quá trình công táccủa người lao động để giải quyết. Trường hợp, trước đó người lao động làm việctrong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đề nghị công ty trao đổi với Sở Nội vụtỉnh Tây Ninh hoặc Bộ Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để Công ty Cao su Tân Biên được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Công nghiệp CSVN;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh