VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4406/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh HĐTD của Dự án "Phát triển CNTT và Truyền thông tại Việt Nam" vay vốn WB

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 91/TTr-NHNN ngày 29 tháng 5 năm 2013) về việc điều chỉnhHiệp định Tài trợ của Dự án "Phát triển Công nghệ thông tin và truyềnthông tại Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn thời gian thựchiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 vàsửa đổi Hiệp định Tín dụng của Dự án như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam nêu tại văn bản trên.

- Các cơ quan chủ quản của Dự án(Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) ra quyết định phê duyệt điều chỉnhcác hạng mục chi của Dự án và kéo dài thời gian thực hiện các hoạt động của Dựán đối với các hợp phần tương ứng, làm cơ sở để tiếp tục triển khai Dự án.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phốihợp với các Bộ, ngành hữu quan, đơn vị thực hiện Dự án và các cơ quan có liênquan có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm đảm bảo cho các hoạt độngcủa Dự án được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhấtvới WB về việc phân bổ số vốn 10.621.306 USD dự kiến không sử dụng của Dự áncho các dự án, chương trình cấp bách khác để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếnhành các thủ tục với WB để hoàn tất việc gia hạn và sửa đổi Hiệp định Tín dụngcủa Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam