BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4406TC/CST
V/v: Chính sách miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

Kính gửi: Thời báo kinh tế Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 56/CV-TBKT ngày 07/04/2005của Thời báo kinh tế Việt Nam kèm kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư và pháttriển công nghệ về chính sách miễn thuế phương tiện vận chuyển. Về vấn đề này, BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Luật đầutư nước ngoài tại Việt Nam, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000của Chính phủ và Phụ lục II ban hành kèm theo, thì: Doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài, các bên hợp doanh được miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vậntải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu để tạo tài sản cốđịnh. Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ bao gồm cảcác phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh quy định tại Giấyphép đầu tư.

Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế giá trị giatăng, thì: Phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định chocác doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh không thuộc đốitượng được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp đơn vị nhập khẩu phương tiệnvận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưasản xuất được để tạo tài sản cố định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trịgia tăng.

Về việc liên doanh với đối tác nước ngoài để thành lập doanhnghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách: đề nghị đơn vị liên hệvới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết cụ thể.

Bộ Tài chính có ý kiến để Thời báo kinh tế Việt Nam được biết và trả lời bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC, TH), CST (TH, P2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp