BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------
V/v: DNCX thuê kho chứa hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Trả lời công văn số 2119/HQBD-GSQL ngày 24/08/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc Công ty TNHH Mapletree Logistics Park cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I thuê kho của Công ty tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II để chứa hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu (đã làm thủ tục hải quan) và sản phẩm do DNCX sản xuất (chưa làm thủ tục hải quan), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì doanh nghiệp trong khu công nghiệp có quyền được thuê kho đã xây dựng trong khu công nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh; Theo đó, việc DNCX trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I thuê kho của Công ty TNHH Mapletree Logistics Park tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II để chứa hàng hóa là không đáp ứng được quy định trên.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện.

Nơi nhận:­
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh