BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4407/TCT-CS
V/v thuế GTGT khi mua vào biếu tặng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công vănkhông số ngày 04/08/2010 của Công ty TNHH Taichi Biotech về chính sách thuếGTGT đối với hàng hoá dịch vụ mua vào để biếu tặng, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 6 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC quy định:

"6. Điểm 5.4 mục IV phần B đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

5.4- Sử dụng hoá đơn, chứng từ đốivới hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trảthay tiền lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ:

….

b- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng đểcho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùngnội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầyđủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ chokhách hàng".

Tại khoản 1.a điều 6 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế vàcưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định :

"1. Đối với mỗi hành vi vi phạmpháp luật về thuế thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hìnhthức xử phạt sau đây:

a) Phạt cảnh cáo :

Hình thức xử phạt cảnh cáo đượcquyết định bằng văn bản và áp dụng đối với :

- Vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lầnthứ hai và có tình tiết giảm nhẹ đối với các vi phạm về thủ tục thuế ít nghiêmtrọng;...".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty TNHH Taichi Biotech mua bánh trung thu vào tháng 9/2008 vàđã tiến hành kê khai thuế kỳ tháng 9/2008 nhưng không xuất hoá đơn GTGT khibiếu, tặng là không đúng quy định về việc lập hoá đơn đối với hàng hoá cho,biếu, tặng. Theo trình bày của công ty tại công văn nêu trên cùng biên bản làmviệc với đại diện Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và công ty thì tháng 10/2008 Công tyđã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào của hoá đơn mua bánh trung thu, đồngthời theo trình bày của Công ty thì ngày 3/12/2008 theo quyết định hoàn thuếcho kỳ hoàn thuế quý 3/2008 số thuế được hoàn khi có quyết định hoàn thuế GTGTquý 3/2008 của Cục Thuế đã trừ số thuế GTGT đầu vào của hoá đơn mua bánh trungthu nêu trên. Như vậy việc không xuất hoá đơn không ảnh hưởng đến nghĩa vụ vớingân sách nhà nước, mặt khác nếu đây là lỗi vi phạm lần đầu của doanh nghiệp(Công ty thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 2 khoản C Thôngtư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính) thì đề nghị Cục Thuế địa phươngxem xét cụ thể nếu thực tế đúng theo nội dung nêu trên thì xem xét xử phạt cảnhcáo theo quy định tại khoản là điều 6 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 củaChính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hànhquyết định hành chính thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếvà đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Taichi Biotech;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai