B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4407/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing
(Địa chỉ: số 9, đường số 5, KCN Vsip, Thuận An, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 02/10/2015 của Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam) về chính sách thuế TNDN đối với Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ngành Dệt, may. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Chính phủ do Bộ Công thương chủtrì dự thảo trình Chính phủ ban hành. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam) liên hệ với Bộ Công thương xác định sản phẩmcủa Công ty có thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Chính phủ.

Ngoài ra, hiện nay Bộ Công thương đang chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tại dự thảo Nghị định có Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi, trong đó có chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị đnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung