BGIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4409/TCĐBVN-TCCB
V/v triển khai Quyết định số 2332/QĐ-TCĐBVN ngày 18/8/2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Quản lý đường bộ cao tốc;
- Cục Quản lý đường bộ IV;
- Cáo Vụ: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch Đầu tư; Quản lý bảo trì đường bộ, Tài chính.

Ngày 18/8/2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộViệt Nam (ĐBVN) ban hành Quyết định số 2332/QĐ-TCĐBVN giao Cục Quản lý đường bộcao tốc là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì các hạng mục côngtrình thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương và Dự án xâydựng Hệ thống giao thông thông minh (ITS) đường ô tô cao tốc Tp.Hồ Chí Minh -Trung Lương kể từ ngày 01/9/2015. Để triển khai Quyết định trên, Tổng cục ĐBVNchỉ đạo các cơ quan, thực hiện như sau:

1. Cục Quản lý đường bộ IV:

- Chủ trì bàn giao và thực hiện các chỉ đạo của Tổngcục ĐBVN tại Điều 2 Quyết định số 2332/QĐ-TCĐBVN ;

- Chuẩn bị nội dung bàn giao gồm: Hồ sơ quản lýkhai thác công trình đường cao tốc (theo Điều 6 - Thông tư số 90/2014/TT-BGTVTngày 31/12/2014 của Bộ GTVT); Hồ sơ sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất…và cácvăn bản pháp lý, biên bản nghiệm thu có liên quan; các hạng mục công trình tạihiện trường…;

- Thống nhất lịch bàn giao với Cục Quản lý đường bộcao tốc, tổ chức công tác kiểm tra, bàn giao và báo cáo kết quả thực hiện về Tổngcục ĐBVN trước ngày 31/8/2015;

- Chốt khối lượng và kinh phí quản lý, bảo dưỡng thườngxuyên đến hết ngày 31/8/2015; phối hợp chuyển kinh phí 04 tháng cuối năm và cácnăm tiếp theo sang Cục QLĐB cao tốc;

- Rà soát, sắp xếp, điều chuyển cán bộ phù hợp thựctế quản lý sau khi bàn giao công tác quản lý, khai thác đường ô tô cao tốcTp.Hồ Chí Minh – Trung Lương.

2. Cục Quản lý đường bộ cao tốc;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kếhoạch vốn về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến cao tốc và Hệ thống ITS từngày 01/9/2015 và các năm tiếp theo. Trước mắt, phối hợp với Vụ Kế hoạch Đầutư, văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để được hướng dẫn các thủ tụcliên quan tới điều chỉnh kế hoạch, chuyển vốn, kế hoạch chi Quỹ bảo trì chocông tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 04 tháng cuối năm 2015 và các năm tiếptheo từ Cục QLĐB IV sang Cục QLĐB cao tốc;

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 9106/BGTVT-KCHT ngày 14/7/2015 và căn cứ nhu cầu thực tế, giao Cục QLĐB cao tốcký hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên với Công ty Cổ phần715;

- Phối hợp với Cục QLĐB IV trong việc thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trìnhđường cao tốc theo quy định, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra đường bộ;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông BộCông an và chính quyền, Công an địa phương xây dựng quy chế phối hợp về tham giaquản lý điều hành giao thông và chia sẻ dữ liệu tránh lãng phí cơ sở vật chất theođúng chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT tại Nghị quyết số 24-NQ/BCSĐ ngày06/8/2015; Văn bản số 10350/BGTVT-TCCB ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT;

- Hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Quản lý điềuhành giao thông khu vực, trình Bộ GTVT phê duyệt để có bộ máy, tổ chức đi vàohoạt động. Trước mắt, theo hướng bố trí nhân lực của Cục và nhân lực được Tổng cụcđiều động để tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì tuyến cao tốc và Hệ thống ITS;

- Xây dựng phương án sử dụng, quản lý tài sản Trungtâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam, trình Tổng cục ĐBVN.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu biên chế và tăngcường cán bộ có năng lực cho Cục QLĐB cao tốc để thực hiện nhiệm vụ mới đượcgiao;

- Hướng dẫn Cục QLĐB IV nghiên cứu, điều chỉnh phạmvi quản lý của các Chi cục QLĐB IV.4, IV.5, IV.7 cho phù hợp để tăng cường hiệuquả trong thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng chủ trương tinh giản biên chế của Bộ GTVTtại Văn bản số 9467/BGTVT-TCCB ngày 21/7/2015 và Tổng cục ĐBVN tại Văn bản số 8992/TCĐBVN-TCCBngày 31/7/2015. (Khắc phục tình trạng hiện nay Chi cục QLĐB IV.7 quản lý khaithác cầu Mỹ Thuận cách Chi cục khoảng 70km, cầu Cần Thơ cách Chi cục khoảng100km. Trong khi cầu Mỹ Thuận ngay tại Chi cục QLĐB IV.4, cầu Cần Thơ ngay tạiChi cục QLĐB IV.5… );

- Phối hợp với Cục QLĐB cao tốc trình Bộ GTVT Đề ánthành lập Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực theo hướng Bộ GTVTgiao và ủy quyền Tổng cục ra quyết định thành lập tạm thời Trung tâm thuộc CụcQLĐB cao tốc; tham mưu triển khai các bước tiếp theo sau khi thành lập.

4. Vụ Kế hoạch Đầu tư:

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc rà soát, báo cáo; thammưu, điều chỉnh kế hoạch, bố trí vốn đảm bảo kịp thời tổ chức quản lý, vậnhành, khai thác và bảo trì tuyến cao tốc và Hệ thống ITS từ ngày 01/9/2015 choCục QLĐB cao tốc;

- Phối hợp với Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trungương về điều chỉnh kế hoạch; bố trí vốn quản lý, khai thác, bảo trì 04 tháng cuốinăm 2015 và các năm tiếp theo cho Cục QLĐB cao tốc.

5. Vụ Quản lý bảo trì đường bộ:

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc việc thực hiện ký hợp đồngđặt hàng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên với Công ty Cổ phần 715;

- Phối hợp với Cục QLĐB cao tốc điều chỉnh Kế hoạchđấu thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên phù hợp tình hình thực tế; báocáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Vụ Tài chính:

- Hướng dẫn Cục QLĐB IV thực hiện thanh quyết toánkinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến cao tốc tuân thủ theo các quyđịnh hiện hành hết ngày 31/8/2015;

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc thực hiện, báo cáotheo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việcsắp lại xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, tham mưu về quản lý tài sản Trungtâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam và đề xuất kế hoạch sử dụngphần đất 22.171m2 đã được cấp cho Dự án và đã san lấp mặt bằng nhưngchưa sử dụng, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích;

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc báo cáo, đề xuất; thammưu Tổng cục xem xét, bố trí, mua sắm phương tiện phục vụ cho Cục QLĐB cao tốc(ô tô, xe máy...);

- Tham mưu Tổng cục xem xét cho Ban QLDA 8 sử dụngmột phần diện tích làm việc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông còn trống.

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khaithực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Vụ KCHTGT-Bộ GTVT;
- Văn phòng Quỹ BTĐBTW;
- CIPM, Cty 715;
- Lưu: VT,TCCB(05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Đỗ Anh Dũng