BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 4409/TCHQ-TXNK

V/v: Cấp hóa đơn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện chương trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài như sau:

Tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát sinh trường hợp người nước ngoài xuất trình hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do doanh nghiệp có tên trong danh sách doanh nghiệp tham gia bán hàng thí điểm phát hành (Công ty TNHH Thái Kiều - MST: 0309202192) nhưng không được hoàn thuế vì hóa đơn này do cửa hàng của Công ty tự ý phát hành (hóa đơn photo theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính, viết tay và đóng dấu treo) do tại thời điểm đó Công ty chưa phát hành hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu.

Để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hóa đơn được phát hành, tránh xảy ra sự việc tương tự như Công ty TNHH Thái Kiều và để giảm bớt khó khăn cho cơ quan Hải quan khi thực hiện hoàn thuế đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, phổ biến cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan kính chuyển Tổng cục Thuế để phối hợp xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TXNK - CST (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường