BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 441/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý dự án thành lập Công ty TNHH xây dựng Wheesun Việt Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1003/SKHĐT-ĐT ngày26/02/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho dự án thành lập Công ty TNHH xây dựng Wheesun Việt Nam. Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đểcung cấp dịch vụ thi công xây dựng nhà cao tầng, công trình dân dụng; hoànthiện công trình nhà cao tầng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhậnđầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Tuy nhiên, đây làloại hình kinh doanh dịch vụ vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới20 năm.

2. Chủ đầu tư là Công ty Wheesun Construction được thành lậpnăm 1995 theo pháp luật Hàn Quốc có chức năng kinh doanh phù hợp với lĩnh vựchoạt động xin thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; các văn bản pháp lý của chủđầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện,khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp vớicông việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đượccấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước vềxây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theothẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh