TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 441/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn
Địa chỉ : 1A Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 030631013

Trả lời văn thư số 566/CV-NLSG ngày 02/12/2011 của Công ty (theophiếu chuyển hồ sơ số 1009/PC-TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục Thuế) về chínhsách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Chương IV Thông tư số 152/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CPngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế bảo vệ môi trường:

“Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu khôngphải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng dầu đã kê khai, nộpphí xăng dầu từ trước ngày 01/01/2012”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty kinh doanh xăngdầu có lượng xăng dầu dự trữ tồn kho nếu đã kê khai, nộp phí xăng dầu từ trướcngày 01/01/2012 thì không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTra4;
- Lưu: VT, TTHT.
2662_217318/11-Kdung.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh