BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/TCHQ-TXNK
V/v sửa đổi danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty TNHH dây và cáp điện Wonderful Việt Nam.
(Lô XN21, KCN Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, Tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 20121212 ngày12/12/2012 của Công ty TNHH dây và cáp điện Wonderful Việt Nam về việc sửa đổidanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:"….Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng hạng mục, công trình,tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hải quan đượcsửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trướcthời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợpvới nhu cầu của dự án".

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Côngty TNHH dây và cáp điện Wonderful Việt Nam được biết, liên hệ với Cục Hải quanTP. Hải Phòng (Chi cục Hải quan Hải Dương) để cung cấp các giấy tờ, tài liệuchứng minh việc thay đổi danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dựán đầu tư của Công ty là phù hợp với nhu cầu của dự án để được sửa đổi Danh mụchàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK




Lỗ Thị Nhụ