BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 5973/CT-KTT2 ngày 27/10/2011 của Cục thuế tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn vềviệc hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) Và ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm ghi nhận doanhthu tính thuế TNDN vá chi phí tương ứng của hoạt động tín dụng đối với các Quỹtín dụng nhân dân:

Tại Điểm 3.6, Khoản 3, Mục III,Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy địnhvề xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

"3.6. Đối với hoạt động tíndụng, hoạt động cho thuê tài chính là tiền lãi cho vay, doanh thu về cho thuêtài chính phải thu phát sinh trong kỳ".

Theo nguyên tắc hạch toán kếtoán, doanh thu phải phù hợp với chi phí. Căn cứ theo nguyên tắc này và căn cứtheo hướng dẫn về doanh thu tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC thì các khoản lãiphải thu phát sinh trong kỳ tính thuế của Quỹ tín dụng nhân dân được hạch toánvào doanh thu và các khoản lãi phải trả của Quỹ tín dụng nhân dân được hạchtoán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Về ưu đãi miễn, giảm thuếTNDN:

Tại Điểm 2.2, Mục I, Phần H,Thông tu số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"2.2. Doanh nghiệp thànhlập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp..."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, việcáp dụng các ưu đãi về thuế TNDN cho doanh nghiệp đều phải gắn liền với dự ánđầu tư nằm trên địa bàn được hưởng ưu đãi nhằm mục đích phát triển kinh tế tạicác vùng, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn. Vì vậy, việc các đơn vị thành lập doanh nghiệp tạiđịa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng thực hiện các hoạt động kinh doanh tạicác địa bàn khác nằm ngoài địa bàn được hưởng ưu đãi thì không đủ điều kiệnđược hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dựán đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế tỉnh An Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường