TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 441/TCT-ĐTNN
V/v: Chứng từ khi thực hiện hỗ trợ đại lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty 4 ORANGES

Trả lời công văn số 0601/001-TCT ngày 8/1/2006 của Công ty 4 Oranges đề nghị hướng dẫn về chứng từ khi thực hiện hỗ trợ đại lý, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho các đại lý theo cách tính giảm trừ vào hàng các điều khoản thanh toán thì cũng coi như Công ty chi hưởng khuyến mại bằng tiền và được lập chứng từ chi tiền như hướng dẫn tại công văn số 73/TCT-PCCS ngày 6/1/2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn tập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty 4 Oranges biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến