BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/TCT-QLN
V/v miễn tiền chậm nộp và nộp dần tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn HươngSen

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 253/KT-HS đề ngày 25/12/2014 của Công ty cổ phần tập đoànHương Sen đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế và nộp dần tiền thuế nợ. Về việc này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về miễn tiền chậm nộp

Theo quy định tạiKhoản 1 Điều 35 Thông tư 156 thì NNT có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trongtrường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèohoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Trong thời gianvừa qua, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đây là tình trạng chung của nhiềudoanh nghiệp. Do vậy, trường hợp của Côngty Hương Sen không thuộc trường hợp đượcmiễn tiền chậm nộp.

2. Về nộp dầntiền thuế nợ

- Theo quy địnhtại Khoản 1, Khoản 2 Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP thì NNT thuộc trường hợpbị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng không có khả năng nộp đủsố thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đakhông quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định củapháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộpdần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào NSNN; trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ,người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày trên số tiềnthuế chậm nộp.

- Theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP thì thủ trưởng cơ quan thuế quản lýtrực tiếp NNT giải quyết đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của NNT.

Căn cứ quy địnhnêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Hương Sen liên hệ với Cục Thuế tỉnhThái Bình để được hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ được nộp dần tiền thuế nợ.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- UBND tỉnh Thái Bình (để biết);
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn