THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 441/TTg-QHQT
V/v bổ sung vốn AFD cho dự án HTKT phát triển Cơ quan điều tiết điện lực và thị trường điện

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công thương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 1355/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 3 năm 2009) về việc trìnhduyệt sử dụng bổ sung vốn từ Quỹ Nghiên cứu và Tăng cường năng lực (FERC) củaCơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án “Phát triển Cơ quan điều tiết điệnlực và thị trường điện”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung vốn đối vớidự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển Cơ quan điều tiết điện lực và thị trườngđiện” sử dụng viện trợ không hoàn lại từ Quỹ FERC của AFD với trị giá là277.559 Euro.

2. Giao Bộ Công thương:

- Nghiêm túc tuân thủ các quyđịnh định về quản lý và sử dụng ODA trong việc huy động vốn viện trợ để thuêchuyên gia thực hiện Dự án.

- Tiếp thu ý kiến của các cơquan liên quan, tiến hành hoàn chỉnh tài liệu Dự án và tổ chức phê duyệt, giámsát thực hiện Dự án theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm