BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4410/TCT-TNCN
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với kê khai, nộp thuế chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

Trả lời công văn số 6075/CT-TNCNngày 05/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà vướng mắc trong việc xử phạt viphạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế thu nhập cá nhân(TNCN) trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Điểm 1.13, Mục IV, Phần B Thôngtư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý viphạm pháp luật về thuế đã nêu: "Sử dụng hoá đơn, chứng từ, tài liệu khônghợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế gian lận."

Căn cứ quy định trên, thì: khichuyển nhượng bất động sản, cá nhân tự kê khai là tài sản duy nhất để được miễnthuế TNCN, nhưng sau khi phát hành thông báo miễn thuế, cơ quan thuế kiểm traphát hiện tài sản này không phải là duy nhất, như vậy hành vi này thuộc trườnghợp "khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế gianlận" hương dẫn tại Điểm 1.13, Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêutrên. Mức phạt áp dụng theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Khánh Hoà biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS – TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương