TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 44119/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH ICT SELAHSYS
Mã s thuế: 0106193030
Địa ch: A29X3, Tổ 20 Mỹ Đình, Phường Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 005/SELHSYS của Công ty TNHH ICTSELAHSYS gửi Cục thuế TP Hà Nội ngày 22/06/2015 hỏi về chính sách thuế, Cục thuếThành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Đầu tư s 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (có hiệulực đến 30/6/2015):

+ Tại Điu13 quy định về quyền tự ch đu tư, kinh doanh:

1. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đu tư, phương thức huy động vốn, địabàn, quy mô đầu tư, đi tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án.

2. Đăng ký kinh doanh một hoặc nhiu ngành, ngh; thành lập doanh nghiệp theo quy địnhpháp luật; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.”

+ Tại khoản 1 Điều20 quy định pháp luật về thủ tục đầu tư,và hoạt động đầu tư:

1. Tuân th quy định của pháp luật về thủ tục đầutư; thực hiện hoạt động đu tư theo đúng nội dung đăng ký đu tư, nội dung quy định lại Giy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư s: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội (có hiệu lực kểtừ ngày 01/7/2015) quy định Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đu tư kinh doanh:

“Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đu tư kinh doanh trong các ngành, ngh mà luật này không cm.

Căn cứ quy định trên Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắcnhư sau:

Trước ngày 01/7/2015 Nhà đầu tư phải thực hiện kinh doanhđúng với đăng ký kinh doanh đã đăng kýtheo quy định tại Điều 13 và khoản 1 Điu 20 Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.

Kể từ ngày 01/7/2015, Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt độngđầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm theo quy địnhtại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hộinêu trên.

Nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với S Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH ICT SELAHSYS biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTr1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn