BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Dán tem rượu nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị
Hướng dẫn việc thực hiện dán tem rượu nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan tại công văn số 201/HQQT-NV ngày 18/02/2014 và công văn số 334/HQQT-NV ngày 18/03/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian đợi ban hành thông tư hướng dẫn Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1207/BTC-CST ngày 23/01/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng rượu nhập khẩu thuộc danh mục không bán miễn thuế cho khách tham quan du lịch. Do đó, không thực hiện dán tem miễn thuế theo hướng dẫn tại công văn 7181/BCT-XNK ngày 13/08/2013 của Bộ Công thương.
Đối với rượu nhập khẩu vào kinh doanh tại Khu phi thuế quan, không thực hiện dán tem rượu nhập khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu. Khi làm thủ tục đưa rượu vào khu phi thuế quan, thương nhân đăng ký số lượng rượu dự kiến bán cho khách tham quan và xuất bán vào nội địa. Nộp thuế trên cơ sở số lượng đăng ký, cơ quan hải quan bán tem trên cơ sở số lượng này.
- Tem rượu nhập khẩu được giao cho doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm quản lý và dán khi rượu được xuất bán vào nội địa hoặc bán cho khách tham quan du lịch. Hàng tháng, doanh nghiệp thực hiện việc tổng hợp báo cáo số lượng tem đã dán, tem còn lại do doanh nghiệp quản lý cho cơ quan Hải quan theo Mẫu số 02 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013.
- Rượu Nhập khẩu vào Khu phi thuế quan sau đó xuất khẩu ra nước ngoài không thực hiện dán tem rượu nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Công ty TNHH MTV Gold Bells - đ/c Khóm Tây Chín, Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị (thay trả lời cv 09/CV-GB ngày 3/4/2014);
- Lưu: VT, GSQL (10b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh