BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4412/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà
Địa chỉ: Thị trấn Bến Lức, H. Bến Lức, tỉnh Long An (Cảng Bourbon).

Tổng cụcThuế nhận được công văn số 100531/DH-LA ngày 31/5/2010 và công văn số 091225/DH-LA ngày 25/12/2009 của Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà đề nghịhướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi nhánh công ty tại tỉnhĐồng Tháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm1.2(c.5) Mục III Phần B điểm 2.loại (a) Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 và điểm 1 Phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

"ThuếGTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào đượckê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đãxuất dùng hay còn để trong kho,... Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuếGTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kêkhai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thờigian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh."

"Cáccơ sở hạchtoán độc lập và các sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp,nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu vàtài khoản tại Ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thuphải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơsở kinh doanh đóng trụ sở."

Và: "Ngườinộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuấthạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) đóng trên địabàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụsở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất vàđịa phương nơi đóng trụ sở chính ; Cơ sở sản xuất hạch toán phụthuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừtại địa phương nơi sản xuất, khi xuất bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cảxuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộpthuế tại địa phương nơi sản xuất."

Trường hợpCông ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc làCông ty TNHH công nghiệp gỗ Đồng Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp, có ngành nghềkinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư là chế biến và xuất khẩu gỗ dăm, mua bángỗ chế biến nguyên liệu giấy; cho thuê máy móc thiết bị.

Ngày14/5/2008, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có công văn số 957/CT-KTT phúc đáp hồ sơ xinmua hoá đơn lần đầu của Chi nhánh công ty với lý do tại thời điểm xác minh địađiểm kinh doanh (theo Biên bản ngày 08/5/2008 có xác nhận của đại diện tổ dânphố), Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đồng Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp không cóvăn phòng và không có hoạt động kinh doanh tại địa điểm theo GCN đầu tư, đăngký thuế và đơn xin mua hoá đơn.

Ngày28/7/2009, thời điểm Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra trước hoàn thuếtại Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp (Kỳ kiểm tratừ tháng 3/2008 đến tháng 10/2008), chi nhánh công ty có gửi tờ khai thuế GTGThàng tháng cho cơ quan thuế, không thực hiện sản xuất theo dự án đầu tư, cho thuêtoàn bộ kho, máy móc thiết bị, không kê khai thuế, không xuất hoá đơn GTGT đối vớitoàn bộ doanh thu cho thuê kho, máy móc thiết bị.

Căn cứ cácquy định của pháp luật về thuế hiện hành, trường hợp Công ty TNHH công nghiệpgỗ Đông Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp thực hiện đăng ký thuế theo phương phápkhấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, trong kỳ kiểm tra từ tháng 03/2008 đến tháng10/2008 đơn vị có hoạt động kinh doanh cho thuê kho, máy móc thiết bị phát sinhdoanh thu, có nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng nhưng không xuất hoá đơn, không kêkhai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hoạt động cho thuê kho, máy móc thiết bị,như vậy đã vi phạm các nội dung quy định tại Mục IV, Phần B, Thông tư số61/2007TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạmpháp luật về thuế. Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm căn cứ các quy địnhcủa pháp luật về thuế xử phạt hành vi vi phạm của Công ty TNHH công nghiệp gỗĐông Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp.

Đối với sốthuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đầu vào phục vụ cho hoạt động thực hiện dự ánđầu tư theo quy định được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nếu đảm bảo các quy địnhvề hoá đơn chứng từ, điều kiện thanh toán qua ngân hàng, thời hạn kê khai (kể từtháng phát sinh hoá đơn, chứng từ). Đề nghị Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông HàChi nhánh tại Đồng Tháp liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để đượchướng dẫn về thủ tục mua hoá đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời đểCông ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS – TCT;
- Cục thuế: Đồng Tháp, Long An;
- Lưu: VT, KK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai