TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44122/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi Côngty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
MST: 0100106183

Trả lời công văn số 255/VCC ngày 25/5/2015 của Côngty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, Cục thuế Thành phốHà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Khoản 1, Điều 9, Mục 1, Chương II quy địnhthuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắpđặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện khôngchịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụđược bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ởnước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoàitheo quy định của pháp luật.

...b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứngtrực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cungứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trongkhu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứngdịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăngký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

+ Tại Khoản 2, Điều 9, Mục 1, Chương II quy địnhđiều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cánhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩuqua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật... ”

+ Tại khoản 3, Điều 9, Mục I, Chương II quy địnhcác trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%.

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 2, Điều 4 quy định thu nhập chịu thuế:

“Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồmthu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tỉnh thuế xác địnhnhư sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hànghóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụtrừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanhnghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khácnhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuếsuất tương ứng.”

+ Tại Điều 5 quy định doanh thu tính thuế:

“1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đượcxác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộtiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá,phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiềnhay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm xác định doanh thu để tỉnh thu nhậpchịu thuế được xác định như sau:

a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyển sử dụng hànghóa cho người mua.

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thờiđiểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơncung ứng dịch vụ.

Trường hợpthời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoànthành thì thời điểm xác định doanh thu tỉnh thuế được tính theo thời điểm lậphóa đơn cung ứng dịch vụ.

c) Đối với hoạt động vận tải hàng không thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụvận chuyển cho người mua.

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

+ Tại Khoản 22 Điều 7 quy định về thu nhập nhậnđược từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

“Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tạinước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chấttương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ởnước ngoài hoặc đã được đối tác nước ngoài tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cảthuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuếthu nhập tính theo quy định của Luật thuếthu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợpđồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho Công ty nước ngoài và được tiêu dùngở ngoài Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 9 và khôngthuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 Mục I Chương II Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suấtthuế giá trị gia tăng (0%).

Trường hợp Công ty có khoản thu nhập từ dự án đầutư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bảnchất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thunhập doanh nghiệp đề nghị Công ty nghiên cứu Khoản 22 Điều 7 Thông tư số78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty cổphần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 6;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).
(6, 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn