BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4413/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Chi nhánh Ngân hàng TM Deutsche Bank AG tại TP. HCM
(Đ/c: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM)

Tổng cục Thuếnhận được Công văn ngày 10/9/2010 của Chi nhánh Ngân hàng thương mại DeutscheBank AG tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) đề nghị hướngdẫn về nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận đượctừ khoản thưởng bằng cổ phiếu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trách nhiệm khấutrừ thuế TNCN.

- Tại tiết2.1.6, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn: “Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởngtháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứngkhoán), trừ một số khoản tiền thưởng quy định tại điểm 2.3 dưới đây. Trường hợpngười lao động được hưởng thưởng bằng cổ phiếu thì giá trị thưởng được xác địnhtheo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng”

- Bộ Tài chínhcó Công văn số 14169/BTC-TCT ngày 7/10/2009 hướng dẫn về chính sách thuế TNCNthì: “Thời điểm xác định thu nhập: cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổphiếu thưởng …”

Căn cứ hướng dẫnnêu trên thì Ngân hàng khi trả thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu thì khôngphải khấu trừ thuế TNCN trên giá trị trả thưởng. Các khoản chi trả tiền lương,tiền công khác phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

2. Trách nhiệm khaithuế, quyết toán thuế TNCN.

Theo hướng dẫntại Công văn số 14169/BTC-TCT ngày 7/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềchính sách thuế TNCN:

- Tại điểm 1b:“…Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loạivới cổ phiếu nhận thưởng thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từtiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghitrên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Ngoài ra chichuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế TNCN đối với hoạt độngchuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theomức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giáhoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng)”.

- Tại điểm 1c:“Khai thuế: Cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khaithuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; cuối năm cá nhânphải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thựchiện quyết toán thuế để xác định chính xác số thuế TNCN phải nộp trong năm”.

Theo quy địnhtại thông tư của Bộ Tài chính về thuế TNCN:

- Tại điểm2.3.2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn: “a) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khaiquyết toán thuế trong các trường hợp sau: - Có số thuế phải nộp trong năm lớnhơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụthuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp …”

- Tại điểm 4.2Điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổsung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cánhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chi nhận thu nhập từ mộtđơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế phải khấu trừ cóthể thực hiện quyết toán qua đơn vị chi trả thu nhập.”

Căn cứ hướng dẫnnêu trên cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu và khi bán cổ phiếu cùng loại phảiquyết toán thuế TNCN. Cá nhân tự kê khai vào cuối năm để tổng hợp chung vào thunhập từ tiền lương, tiền công của cả năm. Trường hợp cá nhân quyết toán qua đơnvị chi trả thì đơn vị chi trả (ngân hàng) có trách nhiệm thực hiện quyết toáncho cá nhân theo giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sáchkế toán của đơn vị chi trả (ngân hàng). Trường hợp cá nhân không quyết toán quađơn vị chi trả thì đơn vị chi trả (ngân hàng) có trách nhiệm cấp xác nhận giátrị thưởng theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị chi trả (ngânhàng) để làm căn cứ quyết toán thuế của cá nhân.

Tổng cục Thuếtrả lời để Ngân hàng biết và hướng dẫn nhân viên nhận thưởng bằng cổ phiếu thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế TP HCM;
- Vụ PC (TCT) 02b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương