BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4414/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
(13A, Đê La Thành, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 221/CV-HHQTDngày 18/9/2009 của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam về việc chế độ trợcấp thôi việc đối với một số cán bộ đã làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân cơsở, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 3597/BNV-TL ngày05/11/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối với một số cán bộ đã làm việc(theo chế độ bầu cử hoặc bổ nhiệm) tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thì khôngthuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 củaChính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộcông chức và không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động nên không hưởng trợ cấpthôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày09/5/2003 của Chính phủ. Do vậy, việc xác định các cán bộ đã làm việc (theo chếđộ bầu cử hoặc bổ nhiệm) tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có được trợ cấp thôiviệc hay không thì tùy thuộc vào quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hoặc haibên tự thỏa thuận.

Đối với những cán bộ làm việc tạiQuỹ tín dụng nhân dân cơ sở có ký hợp đồng lao động thì, khi chấm dứt hợp đồnglao động đúng pháp luật lao động, được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy địnhcủa Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ,Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tạiThông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để quý Quỹ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh