BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4415/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bình Dương
- Công ty TNHH ALHONGA Việt Nam
(27DT 743, Dĩ An, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/ALH ngày04/09/2006 của Công ty TNHH ALHONGA Việt Nam về việc đề nghị được hưởng ân hạnthuế 275 ngày cho hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Về trường hợp này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở tra cứu mạng quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quanngày 19/09/2006 thì Công ty TNHH ALHONGA Việt Nam không được ân hạn thuế do đãtừng nợ thuế quá hạn 90 ngày của 11 tờ khai làm thủ tục tại Chi cục Hải quan SóngThần (Cục Hải quan Bình Dương).

Qua xét hồ sơ do doanh nghiệp xuất trình thì 11 tờ khai nêutrên Công ty đã thanh khoản và nộp thuế đúng thời hạn.

Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng cục Hải quan kiểm tra và xác nhận chínhxác số thuế mà doanh nghiệp không nợ quá hạn 90 ngày gửi về Tổng cục Hải quan đểxóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày cho doanh nghiệp.

Trong thời gian chờ kiểm tra, xác nhận để hiệu chỉnh không cónợ thuế quá hạn 90 ngày, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH ALHONGA ViệtNam được hưởng ân hạn nộp thuế với điều kiện ngoài 11 tờ khai đang có vướng mắcnêu trên, Công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đápứng được các điều kiện quy định tại điểm 2.1, Phần A – Thông tư 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương vàCông ty TNHH ALHONGA Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An