BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4416/BNN-TCLN
V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng phòng hộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi:  ...........................................

Thực hiện chương trình xây dựng vănbản quy phạm pháp luật năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đượcChính phủ giao xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chếquản lý rừng phòng hộ nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách về quản lý rừng.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét ban hành Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghịQuý cơ quan tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Quyết định nêu trên (có bản dựthảo Quyết định kèm theo và đăng tải tại địa chỉ websitehttp://www.mard.gov.vn_.

Văn bản tham gia ý kiến gửi về BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 10 tháng 01 năm 2014 theo địachỉ: Cục Kiểm lâm, nhà A3, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác củaQuý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCLN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn