BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
V/v: Hoạt động của kho ngoại quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Trả lời công văn số 1300/HQQN-GSQL ngày 17/8/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động kho ngoại quan và việc chấp hành pháp luật của chủ khoa ngoại quan, trong đó có một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất liên quan đến công tác quản lý kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về điều kiện hoạt động của kho ngoại quan:
a) Đối với các kho ngoại quan đang hoạt động có hiệu quả hoặc kho ngoại quan có kho chứa hàng chuyên dùng (như: kho chuyên dùng chứa hàng đông lạnh, kho (bồn, bể) chuyên dùng chứa dầu thực vật, xăng dầu, hóa chất …) và có kho chứa hàng hóa khác, nhưng nhà kho có diện tích không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 65 Thông tư 194/2010/TT-BTC và không đảm bảo bảo quản lưu giữ hàng hóa, cũng như các điều kiện về quản lý, giám sát hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tạm dừng giải quyết thủ tục đưa hàng vào kho, đồng thời có văn bản yêu cầu chủ kho ngoại quan mở rộng diện tích nhà kho và hoàn thiện các điều kiện đáp ứng yêu cầu giám sát, quản lý của cơ quan hải quan theo quy định.
b) Đối với các kho ngoại quan hoạt động kém hiệu quả hoặc kho ngoại quan trong thời hạn 06 tháng không có hàng hóa gửi kho ngoại quan mà không có lý do chính đáng, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 66 Thông tư số 194/2010/TT-BTC báo cáo, kiến nghị Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.
2. Phần mềm quản lý kho ngoại quan:
Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã xây dựng phần mềm quản lý kho ngoại quan và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành, sau khi đề tài được Hội đồng khoa học công nhận nghiệm thu, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu triển khai ứng dụng trong toàn Ngành.
3. Về giám sát, quản lý hải quan:
a) Về thời hạn lô hàng được lưu tại cửa khẩu xuất sau khi đã xuất khỏi kho ngoại quan:

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

Ngày 27/7/2011 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3573/TCHQ-GSQL , tại điểm 3 đã hướng dẫn cụ thể. Theo đó, thời hạn lô hàng được lưu tại cửa khẩu xuất sau khi đã xuất khỏi kho ngoại quan không được vượt quá thời hạn chủ kho ngoại quan phải làm thủ tục thanh khoản hàng hóa nhập, xuất kho với Hải quan kho ngoại quan theo hướng dẫn tại điểm d khoản 8 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.
b) Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi, phần mềm quản lý, camera giám sát theo điểm d khoản 2 Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC:
Chứng từ trên được hiểu là chứng từ chứng minh quyền sở hữu về kho, bãi và các công trình phụ trợ mà chủ kho được quyền sử dụng (như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất, kho, bãi); đối với phần mềm quản lý, camera giám sát không yêu cầu chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng.
c) Việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ; về đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục ghi nhận và sẽ xem xét khi sửa đổi, bổ sung Nghị định này.
4. Về việc sửa chữa kho ngoại quan:
Kho ngoại quan là khu vực chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan. Do vậy, việc sửa chữa, di chuyển, mở rộng, thu hẹp hoặc các hoạt động khác liên quan đến kho ngoại quan, chủ kho ngoại quan phải có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan để tổ chức giám sát theo quy định.
5. Về chế độ báo cáo:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các chủ kho ngoại quan thực hiện đúng chế độ báo cáo về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động theo hướng dẫn tại điểm c khoản 8 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. Trường hợp chủ kho ngoại quan không chấp hành thì tiến hành xử lý vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính lĩnh vực hải quan.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tính tương xứng trong đền bù đất tái định cư đối với nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trên địa bàn ?