BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 442/TCT-CS
V/v thuế nhà thầu đối với phần mềm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 29028/CT-Htr ngày 17/11/2011 của CụcThuế thành phố Hà Nội (Cục Thuế) về việc chính sách thuế nhà thầu đối với phầnmềm nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về đối tượng áp dụng:

"Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tạiViệt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinhdoanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại ViệtNam(sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc cóthu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kếtgiữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam."

Tại Điểm 2.3 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêutrên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

"Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bấtkỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ vàchuyển giao

công nghệ (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng,chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sởhữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ).

"Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm","Quyền sở hữu công nghiệp", "Chuyển giao công nghệ" quiđịnh tại Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bảnhướng dẫn thi hành . . . "

Tại Điểm 3.2a Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêutrên quy định về tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với thu nhậptừ bản quyền là 10%.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Sao Mộc ký hợpđồng mua máy móc, thiết bị, phần mềm năm 2009, 2010 của nhà cung cấp nước ngoàithì việc xác định nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên. Trường hợp xác

định thu nhập của nhà cung cấp nước ngoài là thu nhập từ bảnquyền thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 10% theo quyđịnh tại

Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật nêu trên và ý kiến của Cơ quan Quản lý Nhà nướcchuyên ngành để kiểm tra, xác định cụ thể các hợp đồng mua bán máy móc, thiếtbị, phần mềm của Công ty Sao Mộc và hướng dẫn chính sách thuế đối với đơn vịtheo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dư Văn Hiệp