THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 442/TTg-KTN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Trung Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tờ trình số 07/TTr-EVNngày 02 tháng 01 năm 2009, công văn số 790/EVN-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2009); ýkiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 892/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 02năm 2009), Tài chính (công văn số 1344/BTC-QLCS ngày 05 tháng 02 năm 2009),Công Thương (công văn số 0963/BCT-NL ngày 06 tháng 02 năm 2009) và Ngân hàngNhà nước Việt Nam (công văn số 592/NHNN-TD ngày 23 tháng 01 năm 2009) về việcphê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi cuộcsống cho những người bị ảnh hưởng Dự án thủy điện Trung Sơn, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư và phục hồi cuộc sống cho người bị ảnh hưởng Dự án thủy điện Trung Sơn nhưđề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản nêu trên.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân cáctỉnh: Thanh Hóa, Sơn La thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồicuộc sống cho người bị ảnh hưởng của Dự án theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các vụ: KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải