BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4420/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà nội, ngày 21 tháng 09 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp và Thương mại
(Số 48, Láng Hạ, TP. Hà Nội)

Trảlời công văn số 89-CV-VIT-06 ngày 13/7/2006 của Công ty TNHH đầu tư Công nghiệpvà Thương mại về việc xin nhập khẩu miễn thuế máy móc, thiết bị nhập khẩu tạotài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chínhphủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu đểtạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặcphụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 củaChính phủ, bao gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trongdây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận; phương tiện vậnchuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủyđược miễn thuế nhập khẩu.

Theohướng dẫn tại Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của BộTài chính, thì hồ sơ doanh nghiệp phải nộp gồm:

-Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (đối tượng nộp thuế tự chịu trách nhiệmvề bản danh mục này);

-Bản cam kết sử dụng đúng mục đích được miễn thuế của đối tượng nộp thuế;

-Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hóa (đối với trường hợp tổchức cá nhân trúng thầu nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa) trong đó cóquy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu;

- Hợpđồng ủy thác nhập khẩu (nếu có).

Doanhnghiệp tự khai Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định củaDự án khuyến khích đầu tư và lập phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu của cơ quanHải quan) lập thành 02 bản và đăng ký với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóngtrụ sở chính hoặc cơ quan Hải quan nơi thuận tiện, trong trường hợp nơi doanhnghiệp đóng trụ sở chính không có cơ quan Hải quan.

Cơquan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ vào hồ sơ doanh nghiệp nộp, đốichiếu với các quy định hiện hành để thực hiện việc miễn thuế cụ thể cho từng lôhàng.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp và Thương mại được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An