VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4420/VPCP-VX
V/v báo cáo kết quả kiểm tra,xử lý việc báo chí phản ánh về hoạt động của Công ty LOD

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Lao động- Thương binh và Xã hội,
- Bộ Văn hoá-Thông tin, Giao thông - Vận tải
- Thanh tra Nhà nước. 

 

Xét báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải (công văn số 3644/CV-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2003) và đề xuất của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (công văn số 1922/LĐTBXH ngày 18 tháng 6 năm 2003) về kết quả kiểm tra việc báo chí phản ánh những sai phạm của Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (LOD) thuộc Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Thanh tra Nhà nước và Bộ Văn hoá-Thông tin nghiên cứu để có ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm tra và xử lý những sai phạm của Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (LOD) được nêu tại công văn số 3644/CV-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Bộ Giao thông vận tải.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện (kèm theo bản chụp công văn số 3644/CV-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy