BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4421/TCT-TNCN
V/v vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 657/CT-TNCN ngày12/10/2010 của Cục thuế tỉnh Bến tre về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuếthu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm 2, mụcII, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì: Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiềnlương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sửdụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền

Khoản bồi dưỡng cán bộ tin học quảntrị mạng và hạ tầng truyền thông, cán bộ nhập dữ liệu tại cơ quan Thuế các cấptheo quy định tại Quyết định số 1378/QĐ-TCT ngày 28/9/2009 của Tổng cục Thuế vềviệc ban hành Quy chế chi tiêu và một số định mức chi nội bộ ngành Thuế đối vớicác đơn vị thuộc ngành thuế năm 2009-2010 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiềncông và chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Theo hướng dẫn tại khoản 3.2, mụcI, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:

"Các khoản đóng góp từ thiện,nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinhdoanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của đối tượng nộp thuế là cánhân cư trú, bao gồm:

- Khoản chi đóng góp vào các tổchức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngườitàn tật, người già không nơi nương tựa. Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡngtrẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa phảiđược thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổchức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Tài liệu để chứng minh đónggóp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn người tàn tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp phápcủa tổ chức, cơ sở.

- Khoản chi đóng góp vào các quỹ từthiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy địnhtại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạtđộng của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo,khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác cóliên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ. Tài liệu chứng minh đónggóp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phải là chứng từ thu hợp pháp do các tổchức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp".

Theo hướng dẫn nêu trên thì trườnghợp cá nhân đóng góp và các quỹ bảo trợ xã hội quỹ từ thiện nhân đạo như: quỹbão lụt, quỹ vì tuổi thơ, quỹ chất độc màu gia cam..., các quỹ này phải đượcthành lập theo đúng các quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP Nghị định số148/2007/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên và có các chứng từ chứng minh đóng gópvào các quỹ này thì khoản đóng góp đó được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhậpcá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bến Tre được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương