BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4422/LĐTBXH-LĐTL
V/v chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Văn phòng dự án Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt tại thành phố Hà Nội
(103-C8B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời văn bản đề ngày10/11/2009 của Tổ chức Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt về việc chấm dứt hợp đồnglao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản đề ngày 10/11/2009của Văn phòng dự án Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt tại thành phố Hà Nội thì vănphòng dự án muốn giảm lao động do bị cắt giảm tiền tài trợ, do đó, văn phòng dựán phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo quy định của Bộ luật Laođộng thì Văn phòng dự án Phục vụ trẻ em Quốc tế Holt tại thành phố Hà Nội cóthể thực hiện:

Chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản3 Điều 36 Bộ luật Lao động, khi đó, Văn phòng dự án có trách nhiệm chi trả trợcấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

Chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều17 Bộ luật Lao động, trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng theo Điều 17 Bộ luậtLao động đã được quy định tại khoản 2 Điều 38 và hướng dẫn tại Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ, khi đó, Văn phòng dự án phải trả trợcấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để quý Văn phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh