BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4423/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe bơm bê tông đã qua sử dụng, tay lái nghịch đã chuyển đổi từ nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

Chi nhánh Công ty XNK và xây dựng Hà Nội
(164-Lò Đúc-Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 94/CV-CN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Công ty về việc nêu ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục 8, phần II, phụ lục số 01 ban hành kèm theo quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 thì chiếc xe ô tô bơm bê tông đã qua sử dụng, được chuyển đổi hệ thống lái từ bên phải sang bên trái của Công ty thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu Việc nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự