BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4424/LĐTBXH-TCCB
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC năm 2009

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 củaBộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lươngtrước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, Quy chế nâng bậc lươngtrước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thựchiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008, Bộđề nghị các đơn vị như sau:

1. Triển khai việc xét và đề nghị nângbậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắctrong thực hiện nhiệm vụ năm 2009 đúng quy trình và thời gian (ngay sau khi cókết quả bình xét thi đua năm 2009).

2. Chỉ xét nâng bậc lương trước thờihạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức đáp ứng đủ điềukiện và tiêu chuẩn theo quy định.

3. Gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng lươngcủa Bộ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trước ngày 28/02/2010.

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị kèmtheo danh sách công chức, viên chức trích ngang (mẫu số 1, Quy chế nâng bậc lươngtrước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thựchiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008).

- Văn bản công nhận khen thưởng củacơ quan có thẩm quyền;

- Quyết định thành lập Hội đồng lương.

- Biên bản họp Hội đồng lương đơnvị với đầy đủ ý kiến của các thành viên hội đồng (trừ các Vụ, Thanh tra, Vănphòng Bộ).

- Quyết định nâng bậc lương gần nhấtcủa cá nhân được đề nghị.

Bộ thông báo để các đơn vị thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương