VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v:Vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại văn bản số 2528/BGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 5 năm 2014) về việc vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù thuộc Hội Người mù Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Căn cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao và khả năng kinh phí, Hội Người mù Việt Nam, Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù thuộc Hội người mù Việt Nam xem xét, quyết định việc vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP nêu trên.
2. Bộ Tài chính hướng dẫn và thực hiện việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động của Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù thuộc Hội Người mù Việt Nam gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định