BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4425/TCT-DNNCN
V/v doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 713/CT-NVDTPC ngày 04/10/2019 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long vướng mắc về doanh thu tính thuế đối với giá cho thuê chưa bao gồm thuế trường hợp cá nhân cho thuê tài sản. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục thuế đã có công văn số 3822/TCT-DNL ngày 22/8/2016 trả lời Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel (bản photo đính kèm). Theo đó, doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế là doanh thu đã bao gồm thuế GTGT và TNCN bằng (=) doanh thu chưa bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia (:) cho 0.9

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan