VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4425/VPCP-KTTH
V/v chế độ tiền lương năm 2013 đối với DQS và LIP thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 3501/BCT-TCCB ngày 26 tháng 4 năm 2014, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công vănsố 7004/BTC-TCDN ngày 28 tháng 5 năm 2014) và Lao động - Thương binh và Xã hội(Công văn số 587/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 3 năm 2014) về chế độ tiền lương năm2013 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủyDung Quất (DQS) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệpLai Vu (LIP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ýkiến như sau:

1. Bộ Công Thương trao đổi thống nhất với Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về cơ chế tiền lương, xác định quỹlương đối với người lao động và viên chức quản lý của DQS và LIP trong năm 2013để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chú ý đảmbảo thống nhất với phương án xác định cơ chế tiền lương, quỹ lương năm 2013 đốivới người lao động và viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệptàu thủy, các doanh nghiệp trực thuộc và 05 doanh nghiệp thuộc Tổng công tyHàng hải Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 624/VPCP-KTTH ngày 14tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTgCP, PCN Nguyễn Văn Tùng, Vụ ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng