TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44253/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cổngthông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 660/PC-TCT ngày 25/6/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của các độc giả trênCổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Lương Ngọc Thủy (sauđây gọi là “Độc giả”) hỏi về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố địnhcủa tổ chức tín dụng. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuếgiá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng,quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máymóc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máymóc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc,thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấutrừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quyđịnh của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tàisản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, anninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinhdoanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàubay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hànghóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướngdẫn Độc giả như sau:

- Trường hợp tổ chức tín dụng mua tài sản cố định, máy móc,thiết bị thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào nguyên giá củatài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị của Độc giảliên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điệntử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).
(6, 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn