TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44255/CT-HTr
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 26 Keangnam Landmark Tower, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
MST: 0101145668

Trả lời công văn số AC-NTV/2015-11 đề ngày14/5/2015 của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam về việc xác định thuế TNDNđối với dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc năm 2011, Cục Thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 1 Mục II và Điểm 1 Mục III Phần HThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định, chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật thuế TNDN:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lămnăm (15 năm) áp dụng đối với:

...1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầutư tại khu kinh tế, khu công nghệ caođược thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ;...”

“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộptrong 9 năm tiếp theo đối với:

...1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầutư tại khu kinh tế, khu công nghệ caođược thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;...”

- Căn cứ khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghịđịnh về thuế sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nhưsau:

“...b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đãđược cơ quan có thẩm quyềncấp phép đầutư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2009 - 2013, tính đến hết kỳ tínhthuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy địnhcủa Nghị định này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015...”

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/2/2015 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luậtvề thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại khoản 3 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầutừ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thucủa dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lậpdoanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mụclĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệpđang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Namvà không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tưtừ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàncó điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấpGiấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quyđịnh của pháp luật về đầu tư.

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách,sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủsở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tàisản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tụchoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dựán đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia,tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệpcủa doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập,hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp...”

+ Tại khoản 4 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thôngtư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự ánđầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mớicông nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địabàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP(bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệpnằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại Itrực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại Itrực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tạiđiểmnày thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mứcthuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế,giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (khôngđược hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế ápdụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho theo gian còn lại thì dự án đầu tưmở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vựchoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phảiđáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự ánđầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự ánđầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầutư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khănhoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêmđạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyêngiá tài sản cố định trước khi đầu tư.

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăngthêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuậttrước khi đầu tư ban đầu.”

+ Tại Điều 13 bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều23; sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đãđược cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giaiđoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưuđãi thuế lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinhtế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mởrộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lạikể từ kỳ tính thuế năm 2015...

...3. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tưđã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động; chưa phát sinh doanhthu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới theoquy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty TNHH Nissan Techno Việt Nam được Ban quản lýkhu công nghệ cao Hòa Lạc cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01222000038 ngày04/4/2011 cho Dự án “Nissan Techno Việt Nam - Trung tâm kỹ thuật ô tô Hòa Lạc”thì dự án này không đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự ánđầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

Nếu Dự án của Công ty đáp ứng là dự án đầu tư mởrộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 , Luật số 71/2014/QH13 và các vănbản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theoquy định của Luật số 32/2013/QH13 , Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướngdẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn