TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 44256/CT-HTr
V/v thuế TNDN, GTGT chi phí phúc lợi.

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô 37, 38 và 39, Khu công nghiệp Nội Bài, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
MST: 0101296385

Trả lời công văn số361/2015-CV-HC đề ngày 19/5/2015 và của Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) (sau đây gọi là Công ty)hỏi về thuế GTGT và thuế TNDN đối với khoản chi phí liên hoan cuối năm, Cục ThuếTP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành LuậtThuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, quy định nguyên tắckhấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đượckhu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầuvào không được bồithường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tn thất.”

- Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BộTài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư s 111/ 2013/TT-BTCngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày10/01/2013, Thông tưsố 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đểcải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, hướng dẫn sửa đổi, bổ sungkhoản 1 Điều 6 Thông tưsố 78/2014/TT- BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanhtoán khôngdùng tiền mặt...”

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đnh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định và hướng dẫn thihành Luật thuế TNDN quy định các khoản thunhập khác.

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế sửa đổi, bổ sung điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tưsố 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:

2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

…- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bảnthân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi h trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sởđào tạo; chi h trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao độngcó thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợchi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao độngvà những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trênkhông quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng tương bình quân thực tế thực hiệntrong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiệntrong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thựchiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư s78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính.. ”

Căn cứ các quy định trênvà hồ sơ Công ty cung cấp, trường hợpnăm2014 Công ty phát sinh khoản chi phí tổ chức liên hoan cho người lao động thìđây là khoản chi có tính chất phúc lợi Công ty được hạch toán vào chi phí đượctrừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 6 Thôngtư số 119/2014/TT-BTC và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 thánglương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp theo quyđịnh tại Điu 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêutrên. Số thuế GTGT đầu vào tương ứng, Công tykhông được khấu trừ mà hạch toán vào chi phí theo nguyên tắc nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn