BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4427/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2450/CSVN-TCCB ngày07/11/2008 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4, Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thìtrong thời gian giữ bậc, người lao động đoạt giải tại các cuộc thi chuyên môn,kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế; đạt danh hiệu Anh hùng lao động, Huân chươnglao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc ngành, lĩnh vực, bằng khen của Thủtướng của Bộ quản lý ngành thì được xem xét nâng bậc lương sớm hoặc rút ngắnthời hạn nâng bậc. Theo đó, những người lao động thuộc đối tượng nâng bậc lươngsớm hoặc rút ngắn thời hạn nâng bậc bao gồm:

- Người lao động đoạt các danh hiệu và thànhtích nêu trên sau khi Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH nêu trên có hiệu lực thihành;

- Người lao động đoạt các danh hiệu và thànhtích nêu trên trước khi Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH nêu trên có hiệu lực thihành nhưng chưa được nâng bậc lương.

Đề nghị Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Namthực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân