BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 443/TCHQ-KTTT
V/v Miễn phạt chậm nộp thuế GTGT nguyên liệu NK sản xuất hàng XK

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Happy Cook
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 0411 TCHQ/CVHC ngày 04/11/2004của Công ty TNHH Happy Cook về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế Giá trị giatăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1- Căn cứ quy định của Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CPngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế giá trị gia tăng(GTGT), thì: nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT; Nếu đem bán hoặc sử dụng vào mục đích khác phảikê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở như quy định đốivới hàng hoá do cơ sở kinh doanh.

2- Trường hợp của Công ty Happy Cook theo trình bàylà nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu, cơ quan Hải quanđịa phương đã tính và thông báo Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT, nhưng do chủhàng nước ngoài huỷ hợp đồng nên không xuất khẩu được sản phẩm, Công ty tiêuthụ nội địa số nguyên liệu, vật tư trên, do đó Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh đã tính phạt chậm nộp thuế GTGT số hàng trên.

Để giải quyết trường hợp của Công ty, căn cứ Luậtthuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành, yêu cầu Công ty Happy Cook kêkhai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp như đối vớihàng hoá do doanh nghiệp kinh doanh và cơ quan Hải quan không tính phạt chậmnộp thuế GTGT đối với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này. Trường hợp, Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh đã tính và ra thông báo phạt chậm nộp thuế GTGT đốivới số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trên, nhưngdoanh nghiệp chưa nộp tiền phạt thì ra quyết định điều chỉnh giảm để xoá nợphạt cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Happy Cook được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An