BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Công ty cổphần Bình Vinh

Ngày 09/12/2011 Tổng cục Thuế nhậnđược công văn không số đề ngày 01/12/2011 của Công ty Cổ phần Bình Vinh về việcxác định đối tượng được giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 1 , Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngàyt 22/4/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Gia hạn thời hạn nộp thuếthu nhập doanh nghiệp trong thời gian một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuếtheo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phảinộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọichung là doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạnnộp thuế quy định tại khoản này là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc laođộng theo quy định tại khoản1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số vốn làm căn cứ xác định doanhnghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số vốn được thểhiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31 tháng 12 năm 2010 của doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011thì số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuếthu nhập doanh nghiệp năm 2011

là số vốn điều lệ ghi trong Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Số lao động bình quân năm được xácđịnh trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợpđồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 tại doanhnghiệp. Trường hợp doanh nghiệp

thành lập mới từ ngày 01 tháng 01năm 2011 thì số lao động bình quân làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừađược gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số lao động được trảlương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu trong năm 2011 khôngquá 300 người (đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xâydựng) và không quá 100 người (đối với khu vực thương mại và dịch vụ)".

- Tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định:

"1. Giảm 30% số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp vừa và nhỏ, trừ số thuế tínhtrên thu nhập từ kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh. chứngkhoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hànghóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trừ các doanhnghiệp được xếp hạng I, hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty,doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con màcông ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sởhữu của công ty con.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyđịnh tại khoản này (không bao gồm đơn vị sự nghiệp) là doanh nghiệp đáp ứngtiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từngày 01 tháng 01 năm 2011 thì tiêu chí về vốn được xác định là số vốn điêu lệghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lầnđầu”.

- Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa làcơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thànhba cấp; siêu nhỏ, nhỏ, vừa theoquy mô tổng nguồn vốn(tổngnguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán củadoanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưutiên), cụ thể như sau:

Quy mô

Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ trở xuống

Từ trên 10 người đến 200 người

Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

Từ trên 200 người đến 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ trở xuống

Từ trên 10 người đến 200 người

Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

Từ trên 200 người đến 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 người trở xuống

Từ trên 10 người đến 50 người

Từ trên 10 người đến 50 người

Từ trên 50 người đến 100 người

Căn cứ theo các quy định nêu trên,trường hợp của Công ty cổ phần Bình Vinh có số dư cuối kỳ trên Bảng cân đối kếtoán đến ngày 31/12/2010 với tổng nguồn vốn 103.535.107.935đ do đókhông đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí vềvốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Bình Vinh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.Đà Nẵng;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường